O nás

Potešenie zo vzdelávania

Spájame naše viac ako 15 ročné skúsenosti z manažmentu zdravotníckych zariadení, televízneho vysielania a špičkových odborníkov z medicínskej praxe, aby sme na Slovensko priniesli atraktívne video-kurzy s kreditmi komôr.

​Vitajte v rodine eSestra.sk

Sledovať nás na Facebooku sa Vám oplatí.

Naši lektori​

viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Jedna zo zakladateľov hemostazeológie na Slovensku. Orientuje sa na klinickú a laboratórnu hematológiu – poruchy krvného zrážania, diagnostiku, prevenciu a liečbu krvácavých a trombofilných stavov. Je spoluautorom 7 monografií.
Má bohatú medzinárodnú publikačnú a prezentačnú činnosť.
Je držiteľkou ocenení SLS a SSHT a SKS.

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód
LF UPJŠ a UNLP Košice

Mgr. MUDr. René Hako, PhD., MHA, MPH

Od 1.10.2020 prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ a UNLP v Ke. Po VŠ na LF UPJŠ v Ke v 2006 pôsobil na Klinike rádiodiagnostiky a NM LF UPJŠ a UNLP, v rokoch 2012 – 2014 už ako vedúci lekár CT pracoviska a zástupca primára. V 2014 menovaný do funkcie primára oddelenia rádiológie v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Ke. V 2016 na Klinike Infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice získal titul „PhD“. V odbore Master of Health Administration mu bol v roku 2015 udelený titul MHA. V 2018 v odbore Master of Public Health udelený titul MPH. Od roku 2019 pôsobí ako lekár Košického samosprávneho kraja. Od roku 2019 predseda Etickej komisie Košického samosprávneho kraja. Od roku 2013 pôsobí ako Medical expert – advisor for S. Health Care (Health diagnosis medicine), kde v rokoch 2018-2021 vedúci testovacieho centra Košice v projekte International CUT center – testovanie ultrazvukových prístrojov pre S. Health Care Seattle USA. V rámci publikačnej činnosti je autorom 5 publikácií evidovaných v SCOPUS ako prvý autor a spoluautor, má publikovaných 13 citácií v zahraničných časopisoch v databáze Scopus. H-index 2. Má zverejnených viac ako 40 publikácií a realizoval viac ako 35 prezentácií na odborných podujatiach.

prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a docent v odbore vnútorné choroby.
Vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach, kde v doktorandskom štúdiu v odbore Vnútorné choroby mu bol v roku 2007 udelený titul PhD.
Kontinuálne sa venuje pedagogickej činnosti na LF UPJŠ až doteraz.
Od roku 2004 zároveň pracuje ako sekundárny lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP Košice.
Získal špecializáciu v odbore pneumológia a ftizeológia (2011) a zdravotnícky manažment a financovanie (2016) a certifikáciu v odbore somnológia (2021).
V roku 2014 absolvoval výskumný pobyt v špecializovanom zariadení Centre for Integrated Rehabilitation of Chronic Organ Failure (CIRO) v meste Horn, Holandsko, afiliovanom s Klinikou pľúcnych chorôb Univerzitnej nemocnice v Maastrichte.
Dlhodobo sa výskumne zaoberá účinkami hypoxie pri chronických pľúcnych ochoreniach na kardiovaskulárny systém.
Je spoluautorom viac ako 160 pôvodných vedeckých prác, z toho viac ako 30 v zahraničných vedeckých časopisoch CC alebo WoS/Scopus, ktoré boli citované spolu viac ako 500-krát vo WoS/Scopus.

zástupca prednostu Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

MUDr. Marek Varga, PhD.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2002, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2015, verejné zdravotníctvo.
Pôsobí na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP.
Publikačná činnosť na Slovensku aj v zahraničí. 
Aktívne sa podieľa na medzinárodných projektoch a mobilitách.
člen Prezídia AVLS, lektor Akadémii medicíny, práva a manažmentu všeobecný lekár pre dospelých, JKlinik s.r.o. Ružomberok

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák

Študoval na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Po skončení štúdia nastúpil ako rezident na oddelení Vnútorného lekárstva ÚVN Ružomberok. Popri rezidentúre ukončil vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore Fyzioterapia. Od roku 2018 pôsobí ako všeobecný lekár pre dospelých v JKlinik s.r.o. Ružomberok. Aktívne sa zúčastňuje Kongresu Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska a je lektorom Akadémii medicíny, práva a manažmentu.

chirurg, ​I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

MUDr. Róbert Kilík, PhD.

Vyštudoval Všeobecné lekárstvo na Lekárskej Fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2004. Po krátkom pôsobení na chirurgickom oddelení NsP v Revúcej nastúpil v roku 2004 na I. chirurgickú kliniku LF UPJŠ a UNLP Košice, kde pôsobí dodnes v pozícii odborného asistenta a sekundárneho lekára. Úspešne ukončil doktorandské štúdium v roku 2007, následne absolvoval špecializačné štúdium v odbore chirurgia v roku 2011. Absolvoval úspešne aj certifikačné študijné programy na LF UPJŠ v oblasti diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.

VLD, členka Dozornej rady SVLS

MUDr. Anna Repovská

Medicínu vyštudovala na UPJŠ v Košiciach. Je atestovanou lekárkou v odbore interná medicína a všeobecné lekárstvo. V minulosti pôsobila na JIS interného oddelenia v Trebišove. Aktuálne pôsobí ako všeobecný lekár pre dospelých v ambulancii pre dospelých – Al Vitalis s.r.o. Trebišov. Zároveň vykonáva UPS na UP NSP Trebišov a služby na HD Logman Trebišov. Je aktívnou členkou Dozornej rady SVLS. Pravidelne sa prednáškovou činnosťou zúčastňuje na kongresoch a konferenciách.
VLD, vedecký sekretár SVLS, členka Výboru SVLS

MUDr. Xénia Wöstmann

Je aktívnou členkou výboru SVLS a zároveň vedecký sekretár SVLS. Prax všeobecného lekára vykonáva v meste Streda nad Bodrogom.

pedagóg, laborant, audítor

Mgr. Michaela Macichová, PhD.

Od roku 1992 pracuje v hematologickom laboratóriu UNLP Košice.
V roku 2002 ukončila vysokoškolské štúdium II.stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave na FZaSP v odbore Vyšetrovacie laboratórne metódy. Doktorandské štúdium ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Venuje sa problematike korpuskulárnych hemolytických anémií ako aj výskumu laboratórnych parametrov vo vzťahu ku predikcii mortality u kriticky chorých pacientov. Viac ako 20 rokov pôsobí ako stredoškolský učiteľ odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Je autorkou 24 publikácii a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.

súkromný psychiater, www.bersihand.sk 

MUDr. Ing. Monika Bersihand MRCPsych

Medicínu vyštudovala v Londýne na univerzite King’s College London. Pracovala v prestížnych londýnskych nemocniciach ako je Charing Cross London, ktorá je súčasťou Imperial College London, tiež Chelsea and Westminster Hospital. Úspešne zvládla všetky tri atestácie, čím získala členstvo v Royal College of Psychiatrists in London a titul MRCPsych. V roku 2019 sa presťahovala na Slovensko. Okrem psychiatrie absolvovala doktorka Bersihand trojročné vysokoškolské štúdium s názvom „Associate of King’s College“ z oblasti morálky, etiky, náboženstva, histórie a sociológie na King’s College London v roku 2021. Absolvovala aj inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite Bratislave v odbore Zahraničný obchod v roku 1997.

odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice

MUDr. Monika Grochová, PhD.

Medicínu vyštudovala na Lekárskej fakulte v Košiciach, pracovala na ARO vo Fakultnej nemocnici – neskôr Univerzitnej nemocnici Louis Pasteura v Košiciach, absolvovala atestáciu 1. a 2 stupňa z odboru Anestéziológia a resuscitácia v Bratislave, ukončila doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pracovala ako zástupkyňa prednostu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (I.KAIM) UNLP a UPJŠ LF v Košiciach, ako primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Snine. V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka a lekárka I.KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice. Venuje sa pregraduálnemu a postgraduálnemu vzdelávaniu študentov medicíny, lekárov a sestier v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína.

kardiológ pre deti a dorast

MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.

Štúdium LF UPJŠ Košice 1983, atestácia z pediatrie 1986, atestácia z detskej kardiológie 1993, doktorandské štúdium PhD ukončené v roku 2000. Do roku 2001 pracovala na Detskej klinike FNsP v Košiciach ako ordinár pre detskú kardiológiu a vedúci lekár dojčeneckého oddelenia. 
Publikovala 25 prác a článkov v slovenských i zahraničných časopisoch. Prednášková činnosť domáce i medzinárodné kardiologické konferencie, 2. miesto celoslovenskej súťaže o najlepšiu echokazuistiku 2002.
Vedecko-výskumná činnosť (poškodenie srdca u detí cytostatickou liečbou (19), celoslovenská štúdia na stanovenie fyziologických hodnôt tlaku krvi a ABPM (2004-2006). Spolukoordinátor vypracovania Dotazníka pre hlásenie hypertenzie u detí pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácii) 2012.

advokát, spoločník a konateľ v advokátskej kancelárii 
​PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.

JUDr. Dušan Slávik, LL.M

Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti zdravotníckeho práva, správneho práva, práva životného prostredia, obchodného práva, stavebného práva a riešeniu sporov v súdnom i rozhodcovskom konaní.
Pravidelne publikuje v právnických odborných časopisoch a so svojimi príspevkami vystupuje na konferenciách doma i v zahraničí.

I. interná klinika a OLV, Univerzitná nemocnica L.P. Košice

MUDr. Miroslav Paľko

Študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po skončení štúdia začal pracovať na internom oddelení vo Vranove nad Topľou. Neskôr pôsobil v Geriatrickom centre sv. Lukáša v Košiciach a od roku 1996 nastúpil na II. Internú kliniku FNsP v Košiciach. Po absolvovaní internistického kmeňa z vnútorného lekárstva získal špecializačnú skúšku z diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy a špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Dnes pracuje na I. internej klinike UNLP v Košiciach v diabetologickej ambulancii a v rámci Centra pre liečbu pacientov pre inzulínové pumpy sa venuje pacientom na inzulínových pumpách a glukózových senzoroch a tehotným diabetičkám. 

Zároveň je ústavným dietológom a vedie kolektív nutričných terapeutiek oddelenia liečebnej výživy UNLP v Košiciach. 

Publikačná a prednášková činnosť na Slovensku.

lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s.

MUDr. Zuzana Ballová

Absolvovala odbor Všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2020. Od vtedy pracuje ako vysokoškolská asistentka a lekárka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a Nemocnica AGEL Košice-Šaca,a.s. Je študentkou doktorandského štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je spoluautorkou viacerých vedeckých publikácii. Aktívne prednáša na odborných podujatiach.
všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Michal Jenčo

Medicínu vyštudoval na UPJŠ v Košiciach. 3,5 roka pracoval na OAIM v Trebišove. Má absolvovanú atestáciu 1.st. z Anesteziologie a resuscitácie. 18 rokov pôsobil vo farmaceutickej firme, kde sa po krátkom čase vypracoval na pozíciu Sales manager. Následne bol po dobu 4 roky Managerom pre zdravotnú starostlivosť vo Svete zdravia – riaditeľstvo/holding. Od 2017 vykonáva prax všeobecného lekára pre dospelých v Strede nad Bodrogom.
VLD, členka Výboru Kongresu SVLS

MUDr. Lenka Szwanczar Tomková

Štúdium medicíny absolvovala na LF UPJŠ v Košiciach. Atestáciu získala v odbore všeobecne lekárstvo. Do roku 2003 pôsobila ako všeobecný lekár na závodnej ambulancii Nemocnice Košice-Šaca. Od roku 2014 vykonáva prax všeobecného lekára pre dospelych, obec Široké.

lekárka VÚSCH Košice, a.s.

MUDr. Júlia Abu Zaid

Po ukončení štúdia na gymnáziu Konštantínova v Prešove vyštudovala odbor Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2012 pracovala na I.Internej klinike UNLP v Košiciach a od roku 2016 pracuje ako lekárka na Klinike kardiológie vo VÚSCH, a.s. Košice.

sestra, Centrum hemostázy a trombózy Košice

Mgr. Lucia Vasilišinová

V roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – odbor ošetrovateľstvo.
Od r. 2006 pôsobila ako sestra na I.Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. V r.2012 absolvovala študijno-pracovný pobyt v Nemecku. V rokoch 2016-2018 pôsobila ako sestra na algeziologickej ambulancii.
Od roku 2018 pracuje ako sestra v Centre hemostázy a trombózy Košice.

sestra na urgentnom príjme, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

PhDr. Jana Fabianová

Od roku 2001 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach, Klinika úrazovej chirurgie, ako sestra na ambulancii urgentného príjmu v nepretržitej prevádzke. Špecializačné štúdium v odbore – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ukončila v roku 2012 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. 
V roku 2014 vykonaním rigoróznej skúšky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Lekárskej fakulte – v študijnom odbore Ošetrovateľstvo získala titul – PhDr. Vykonávala činnosť ako učiteľ odborných klinických cvičení na SZŠ sv. Alžbety, Košice. Konzultuje špecializačné a diplomové práce. Aktívne prednáša, vytvára edukačné materiály pre pacientov.

záchranár, lektor kurzov prvej pomoci

Bc. Ján Oršoľa

Na SZŠ vyštudoval odbor zdravotnícky asistent. Na Prešovskej univerzite následne študoval odbor urgentná zdravotná starostlivosť. Od roku 2021 pracuje ako zdravotnícky záchranár v Záchrannej službe Košice. Prvej pomoci sa venuje 7 rokov, z toho 4 roky pôsobí aj ako lektor kurzov prvej pomoci Červeného kríža.

špecialista v anestéziológii a intenzívnej 
​ošetrovateľskej starostlivosti

PhDr. Ferdinand Mohnyánszki, PhD., dipl.sestra

V profesii sestra pracuje viac ako dvadsať rokov v UNLP Košice. V klinickej praxi pôsobí v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny. Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava v odbore ošetrovateľstvo. Zúčastňuje sa národných a medzinárodných konferencií, má publikačné skúsenosti a zanietenosť pre profesijný rozvoj. Od roku 2022 pôsobí na pozícii krajskej sestry Košického samosprávneho kraja.

sestra urgentného príjmu, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

Mgr. Alena Maďarová

Od roku 2006 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach, Klinika úrazovej chirurgie, ako sestra na ambulancii urgentného príjmu v nepretržitej prevádzke.

Magisterské štúdium ukončila v roku 2008 na Vysokej škole sv. Alžbety v Košiciach.

Špecializačné štúdium v odbore – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ukončila v roku 2011 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

operačná sestra, Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice

Slavomíra Mihoková, dipl.sestra

Od roku 2004 pracuje v Univerzitnej nemocnici L.Pasteura v Košiciach na Klinike úrazovej chirurgie na operačných sálach ako operačná sestra.

Špecializačné štúdium v odbore inštrumentovanie v operačnej sále 
ukončila v roku 2008 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. 
Aktívne prednáša a zúčastňuje sa na praktických odborných vzdelávacích aktivitách.

sestra I. KAIM, UNLP Košice

PhDr. Jana Baková, MPH, PhD.

Od roku 2021 pôsobí ako sestra I. KAIM, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice. Pred tým pôsobila ako vedúca sestra II. Chirurgickej kliniky, UNLP, Košice, ale aj ako sestra špecialistka pri lôžku Jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, UNLP, Košice a na rovnakej pozícii aj v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s. Košice. Doktorandské štúdium PhD. absolvovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

katolícky kňaz

Mgr. Martin Novotný

Pôsobí ako farár v Košickej Arcidiecéze. 

Od januára do apríla 2021 pôsobil na covid oddelení Košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. 

Ako farár v minulosti pôsobil aj v Nemeckej diecéze Limburg.

Kontaktný formulár

info@eSestra.sk

Kontaktné údaje

Adresa:

eGalileo, s.r.o.

OC Ondava

Trieda armádneho gen. Svobodu 1025/1

04022 Košice

Fakturačné údaje:

IČO:            53 64 19 73

DIČ:            21 21 45 11 23

IČ DPH:      SK 21 21 45 11 23

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Košice I, odd: Sro, vložka č. 51092/V

VOP eSestra.sk