prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice